ČO JE STAVEBNÝ POZEMOK

ČO JE STAVEBNÝ POZEMOK

Čo je stavebný pozemok

Stavebným pozemkom sa v zmysle § 43h ods. 1 stavebného zákona rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.

POZNÁMKY:

Požiadavky na stavebný pozemok 

ustanovuje tiež Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Pozemok určený na zastavanie v zmysle § 5 ods. 1 vyhlášky musí svojimi vlastnosťami, predovšetkým polohou, tvarom, veľkosťou a základovými pomermi, umožňovať uskutočnenie navrhovanej stavby a jej bezpečné užívanie.

Mimo stavebného pozemku možno v zmysle § 5 ods. 2 vyhlášky umiestniť len pripojenie stavby na rozvody technického vybavenia a pozemné komunikácie a dočasne stavbu zariadenia staveniska.

Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranného pásma, musia sa v zmysle § 5 ods. 3 dodržať podmienky a požiadavky ustanovené osobitnými predpismi na príslušné ochranné pásmo.5) Ak stavebný pozemok zasahuje do ochranných pásiem vzájomne sa prekrývajúcich, musí stavba spĺňať podmienky všetkých dotknutých ochranných pásiem.

Na nezastavanej ploche stavebného pozemku sa v zmysle § 5 ods. 4 musí zachovať a chrániť zeleň pred poškodením s výnimkou prípadov ustanovených osobitným predpisom.6)

Odkazy:

5) Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, manipulácii s tuhými horľavými látkami.

6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Čo v prípade nezastavaného pozemku na poľnohospodárskom alebo lesnom pôdnom fonde

V zmysle § 43h ods. 2, nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu1la) alebo lesného pôdneho fondu1lb), možno v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny určiť za stavebný pozemok, ak sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo z lesného pôdneho fondu, alebo ak je v zastavanom území.

Odkazy:

1la) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

1lb) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

POZNÁMKY:

Ako postupovať v prípade nezastavaného pozemku, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu bližšie ustanovujú osobitné právne predpisy (zákon č. 220/2004 Z. z. a zákon č. 326/2005 Z. z ).