ČO JE STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA

ČO JE STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA

Čo je to stavenisko a čo je zariadenie staveniska

Stavenisko v zmysle § 43i ods. 1 stavebného zákona je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

Zariadením staveniska sa rozumejú v zmysle § 43i ods. 2 stavebného zákona stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania stavby, zmeny stavby alebo udržiavacích prác slúžia prevádzkovým účelom, výrobným účelom, skladovacím účelom a sociálnym účelom; týmto účelom slúžia dočasne.

Čo stavenisko musí 

Stavenisko musí v zmysle § 43i ods. 3 stavebného zákona

a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,

b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby,

c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,

d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,

g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí,1m), ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.1n)

Odkazy:

1m) Napríklad zákon Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1n) Napríklad zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny (predtým Zákon č. 287/1994 Z z.), zákon č. 222/1996 Z. z., Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (predtým zákon č. 309/1991 Zb.) , zákon č 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ( predtým 138/1973 Zb.potom 184/2002 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov)

POZNÁMKY:

Požiadavky na stavenisko

ustanovuje tiež Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Stavenisko v zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky treba zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami na dopravu materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať alebo odstraňovať v súlade s osobitnými predpismi.12) Nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu.

V prírodnom osobitne chránenom území možno na stavenisku v zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky zriaďovať len takú stavbu zariadenia staveniska, ktorá nie je spojená so zemou pevným základom.

Odvádzanie zrážkovej a odpadovej vody zo staveniska sa musí zabezpečiť v zmysle § 13 ods. 3 vyhlášky tak, aby sa zabránilo rozmočeniu pozemku staveniska vrátane vnútornej staveniskovej komunikácie, aby sa nenarušovalo a neznečisťovalo odtokové zariadenie pozemnej komunikácie a inej plochy priľahlej k stavenisku a aby sa nespôsobilo ich podmáčanie.

Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenia v priestoroch staveniska musia byť v zmysle § 13 ods. 4 polohovo a výškovo vyznačené pred začatím stavby.

Verejné priestranstvo 13) a pozemná komunikácia dočasne užívané na stavenisko pri súčasnom zachovaní ich užívania verejnosťou sa musia v zmysle § 13 ods. 5 počas spoločného užívania bezpečne chrániť a udržiavať.

Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia sa pre stavenisko môžu v zmysle § 13 ods. 6 užívať len v určenom rozsahu a v určenom čase. Po ukončení ich užívania ako staveniska musia byť uvedené do pôvodného stavu, ak nebudú určené na iné využitie. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí počas uskutočňovania stavby chrániť pred poškodením.

Odkazy:

12) Vyhláška č. 147/2013 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (predtým vyhláška  č. 374/1990 Zb,…)

13) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (predtým § 2 a 15 zákona SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch)

Ak ide o stavenisko v zastavanom území, stavenisko líniovej stavby alebo rozsiahle stavenisko inej inžinierskej stavby v zmysle § 43i ods. 4 stavebného zákona, stavebný úrad môže v stavebnom povolení upustiť od niektorých technických požiadaviek na stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona.

Projektová dokumentácia overená stavebným úradom na stavenisku

Na stavenisku musí byť v zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.