KONANIA NA STAVEBNÝCH ÚRADOCH

KONANIA NA STAVEBNÝCH ÚRADOCH

Stavebné úrady konajú z vlastnej iniciatívy, alebo na základe podania. A presne to je naša parketa. Radi pre vás vybavíme:

 • ohlásenie drobnej stavby
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • konanie o odstránení stavby a povolenie na odstránenie stavby
 • povolenie terénnych úprav a prác
 • územné konanie: územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), rozhodnutie o využívaní územia,…
 • stavebné konanie: stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí
 • územné konanie spojené so stavebným konaním: stavebné povolenie
 • konanie o zmene stavby pred jej dokončením – stavebné konanie:  stavebné povolenie
 • konanie o dodatočnom povolení stavby: rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby (legalizácia stavby)
 • kolaudačné konanie: kolaudačné rozhodnutie (užívanie stavby)
 • kolaudačné konanie: zmena v užívaní stavby (zmena účelu užívania stavby)
 • povolenie reklamných stavieb
 • konanie súvisiace s výkonom štátneho stavebného dohľadu
 • odvolacie konanie (odvolanie podané v zákonnej lehote)