KEDY NIE JE POTREBNÉ A KEDY JE POTREBNÉ KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE (KOLAUDÁCIA)

KEDY NIE JE POTREBNÉ A KEDY JE POTREBNÉ KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE (KOLAUDÁCIA)

Kedy nie je potrebné kolaudačné rozhodnutie

Stavebný úrad môže v zmysle § 81c stavebného zákona od kolaudácie upustiť, ak ide o

a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,

b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Kolaudačné rozhodnutie sa v zmysle § 76 ods. 4 stavebného zákona nevyžaduje na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3  m2 do 20  m2.

Kolaudácia terénnych úprav len v prípade, že to určil stavebný úrad pri ich povolení

Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce sa v zmysle § 76 ods. 2 stavebného zákona kolaudujú len v prípadoch, že to stavebný úrad určil pri ich povolení.

Kedy je potrebné kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie v zmysle § 76 ods. 1 stavebného zákona, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Kolaudačné rozhodnutie sa  v zmysle § 76 ods. 3 stavebného zákona vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačuje ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a).

Kedy je možné spojiť konanie o zmene stavby s kolaudačným konaním

V zmysle § 81 ods. 4 stavebného zákona s kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68 stavebného zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

POZNÁMKY:

Stavebné úrady môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na základe všeobecných právnych predpisov a osobitných právnych predpisov (v špecifických prípadoch, ktoré zákon nerieši dostatočne) a po zistení skutočného a právneho stavu veci, majú stavebné úrady v právomoci rozhodovať na základe vlastnej správnej úvahy.

Stavebné úrady pri vybavovaní konkrétnych podaní konajú v zmysle platných právnych predpisov v správnom konaní alebo mimo správneho konania, na ktoré sa vzťahuje alebo nevzťahuje správny poriadok.