KEDY NIE JE POTREBNÉ A KEDY JE POTREBNÉ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

KEDY NIE JE POTREBNÉ A KEDY JE POTREBNÉ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Kedy nie je potrebné územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie v zmysle § 32 ods. 2 stavebného zákona sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo z územného plánu zóny.

Odkazy:

1fc), Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

V zmysle § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie sa nevyžaduje na

a) stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené,

b) drobné stavby,

c) stavebné úpravy a udržiavacie práce,

d) stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,

e) reklamné stavby

Kedy je potrebné územné rozhodnutie a druhy územných rozhodnutí 

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno v zmysle § 32 ods. 1 stavebného zákona len na základe územného rozhodnutia, ktorým je

a) rozhodnutie o umiestnení stavby,

b) rozhodnutie o využití územia,

c) rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,

d) rozhodnutie o stavebnej uzávere.

Kedy je možná zmena územného rozhodnutia

Stavebný úrad v zmysle § 41 ods. 1 stavebného zákona môže z podnetu navrhovateľa nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území. Za rovnakých okolností môže stavebný úrad nahradiť územné rozhodnutie, ktoré vydal z vlastného podnetu.

Kedy je územné konanie spojené so stavebným konaním

Stavebný úrad v zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.

POZNÁMKY:

Stavebné úrady môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na základe všeobecných právnych predpisov a osobitných právnych predpisov (v špecifických prípadoch, ktoré zákon nerieši dostatočne) a po zistení skutočného a právneho stavu veci, majú stavebné úrady v právomoci rozhodovať na základe vlastnej správnej úvahy.

Stavebné úrady pri vybavovaní konkrétnych podaní konajú v zmysle platných právnych predpisov v správnom konaní alebo mimo správneho konania, na ktoré sa vzťahuje alebo nevzťahuje správny poriadok.