KTORÉ ZÁKLADNÉ ZÁKONY SÚ POUŽÍVANÉ V SCHVAĽOVACOM A POVOĽOVACOM PROCESE VÝSTAVBY

KTORÉ ZÁKLADNÉ ZÁKONY SÚ POUŽÍVANÉ V SCHVAĽOVACOM A POVOĽOVACOM PROCESE VÝSTAVBY

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
 • Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 326/2005 Z. z o lesoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 126/2006 Z. z. verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , 
 • Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, manipulácii s tuhými horľavými látkam