PREDINVESTIČNÁ PRÍPRAVA

PREDINVESTIČNÁ PRÍPRAVA

PREDINVESTIČNÁ PRÍPRAVA

Je jedno v akom štádiu sa nachádza váš projekt. Kedykoľvek dokážeme naskočiť a vypracovať komplexnú analýzu aktuálneho stavu. V rámci tejto činnosti:

  • posúdime pozemok z hľadiska možnosti a vhodnosti jeho využitia na výstavbu s uvedením možných rizik ešte pred jeho kúpou
  • vykonáme obhliadku miesta realizácie a nehnuteľností s fotodokumentáciou
  • prípravíme znenia splnomocnenia na zastupovanie investora
  • zistíme a posúdime vlastnícke a iné majetkovoprávne vzťahy v katastri nehnuteľností
  • overíme priebeh jestvujúcich a plánovaných inžinierskych sietí v stavbou dotknutom území a zabezpečíme ich zákresy
  • zabezpečíme územnoplánovaciu informáciu
  • overíme súlad investičného zámeru územia a nehnuteľností s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, obce a zóny)
  • predbežne prerokujeme s dotknutou obcou, inými dotknutými subjektmi a orgánmi a overíme doklady potrebné pre jednotlivé konania na úradoch
  • poskytneme pomoc pri spracovaní potrebnej dokumentácie
  • poskytneme pomoc pri posudzovaní zámeru alebo navrhovanej činnosti vplyvu na životné prostredie