POVOĽOVANIE STAVIEB V PROCESE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU A V PROCESE ZMIEN A DOPLNKOV PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

POVOĽOVANIE STAVIEB V PROCESE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU A V PROCESE ZMIEN A DOPLNKOV PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU

V zmysle § 37 ods. 1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu a pre vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu v územnom konaní zlúčenom so stavebným konaním (v zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona) sú schválené územnoplánovacie dokumentácie (ÚPD) a pre vydanie stavebného povolenia na stavbu, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie v súlade s vyššie citovaným ustanovením. V územnom rozhodnutí alebo stavebnom povolení stavebný úrad určí podmienky na umiestnenie stavby.

Pokiaľ obec vôbec nemá územný plán (ÚP), prípadne územný plán zóny (ÚPZ) alebo návrh územného plánu obce je v procese prerokovania a schvaľovania, stavebný úrad úlohu územného plánovania vykonáva rozhodovaním v územnom konaní alebo rozhodovaním v zlúčenom územnom konaní so stavebným konaním, pričom navrhované umiestnenie stavby musí byť v súlade s platnými ÚPD vyššieho územného celku (VÚC) prípadne Koncepciou rozvoja SR a v súlade so všeobecnotechnickými podmienkami v zmysle vyhl. 532/2002 Z. z. a stavebným zákonom, pričom musia byť rešpektované obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy.

Pokiaľ obec má platný územný plán (ÚP, stavebný úrad v územnom konaní alebo v zlúčenom územnom konaní so stavebným konaním posudzuje, či navrhované umiestnenie stavby je v súlade so schváleným – platným územným plánom obce a to v čase vydania územného rozhodnutia (ÚR) alebo stavebného povolenia (SP).

Pokiaľ obec má platný územný plán (ÚP), pričom návrh na zmeny a doplnky ÚP sú v procese prerokovania a schvaľovania, stavebný úrad v územnom konaní alebo v zlúčenom územnom konaní so stavebným konaním posudzuje, či navrhované umiestnenie stavby je v súlade so schváleným – platným územným plánom to v čase vydania územného rozhodnutia (ÚR) alebo stavebného povolenia (SP), v ktorých určí podmienky na umiestnenie stavby a nie, či navrhované umiestnenie stavby je v súlade s návrhom na zmeny a doplnky ÚP.

Obcou vydané potvrdenie o tom, že v zmenách a doplnkoch ÚP, ktoré sú predmetom prerokovania, je pozemok určený na zastavanie, nie je pre stavebný úrad záväzné. V prípade, že navrhované umiestnenie stavby nie je v súlade s platným ÚP stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia zamietne, resp. stavebné konanie po predchádzajúcom prerušení zastaví.

Stavebným úradom vydané územné rozhodnutie /stavebné povolenie/ na stavbu umiestnenú na pozemku, ktorého účel využitia na zastavanie je iba v zmenách a doplnkoch ÚP, ktoré sú predmetom prerokovania a schvaľovania, by bolo v rozpore s § 37 ods. 4 stavebného zákona a tým nezákonné.

Z toho vyplýva, že investor /stavebník/ musí čakať na schválenie zmien a doplnkov ÚP. Doba závisí od toho v akom štádiu je proces schvaľovania návrhu zmien a doplnkov ÚP, či už boli verejne prerokované, či sú stanoviská od dotknutých orgánov a aké sú pripomienky atď.