Naše Služby

01

AKO VÁM VIEME POMÔCŤ?

Nami vykonávaná inžinierska činnosť zahŕňa široké spektrum činností súvisiacich s prípravou výstavby a to od posúdenia investičného zámeru, vhodnosti stavebného pozemku, na ktorom má byť plánovaná stavba umiestnená v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, obce a zóny) pokiaľ je schválená, v súlade s podmienkami právoplatného územného rozhodnutia a uskutočnená v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom a v súlade so základnými požiadavkami na stavbu a všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu vrátane vybavenia povolenia užívania stavby alebo jej časti.

V rámci tejto činnosti usmerníme klienta – investora / stavebníka a v prípade záujmu aj projektanta za účelom eliminovania nedostatkov v projektovej dokumentácii, na ktoré by mohli upozorniť dotknuté orgány alebo stavebné úrady pri jej posúdení.

Taktiež na základe plnej moci nášho klienta – investora / stavebníka zastúpime v jednotlivých konaniach, pričom sme bezodkladne súčinní v konaniach na dotknutých orgánoch a stavebných úradoch, prípadne s účastníkmi konania, aby sa našou snahou predišlo podaniu riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov (podanie odvolania voči vydanému rozhodnutiu, resp. podanie podnetu na preskúmanie zákonnosti vydaného právoplatného rozhodnutia) zo strany účastníkov jednotlivých konaní, v ktorých konajú a rozhodujú správne orgány a stavebné úrady. 

V prípade podania odvolania zo strany účastníkov konania, v prospech nášho klienta –  investora / stavebníka vypracujeme stanovisko k obsahu podaného odvolania a podľa potreby pripravíme znenie odvolania proti rozhodnutiu správneho orgánu a stavebného úradu vrátane jeho podania.

Naše služby poskytované v oblasti inžinierskej činnosti sú veľmi široké a rôznorodé, je obtiažne ich ohraničiť, vieme ich však rozdeliť do týchto hlavných okruhov:

02

ZASTUPOVANIE

 

Zastupujeme klienta – investora / stavebníka, vlastníka stavby pred tretími osobami od začiatku až po ukončenie celého schvaľovacieho procesu, v konaniach od začiatku až po ukončenie jednotlivých fáz procesu, alebo počas už začatého konania vrátane odvolacieho konania až po realizáciu stavby a jej užívanie, pri výkone štátneho stavebného dohľadu vrátane konania o priestupku alebo konania o správnom delikte.

V prípade záujmu pripravíme znenie splnomocnenia na zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi verejnej správy a pred inými dotknutými orgánmi v súvislosti so zabezpečením dokladov, dokumentov, stanovísk a súhlasov potrebných k jednotlivým žiadostiam a podaniam vrátane zastupovania v jednotlivých konaniach pred:

 • projektantom
 • zhotoviteľom stavby
 • účastníkmi konania

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK, SÚHLASOV A VYJADRENÍ

 

V zmysle § 126 ods. 1 stavebného zákona ak sa konanie dotýka záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.

Záväzné stanovisko v zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona na účely konaní podľa stavebného zákona je stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.

Zabezpečíme doklady od dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a iných podaní v tomto rozsahu:

 • záväzné stanovisko, súhlas a vyjadrenie od dotknutých orgánov a od jednotlivých správcov sietí v zmysle § 140a stavebného zákona
 • súhlas / povolenie na výrub drevín
 • zmenu druhu pozemku na stavebný pozemok – dočasné a trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len “PPF”) alebo zmena druhu pozemku
 • súhlas k povoleniu a užívaniu stavby malého, stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia a k povoleniu ich zmien
 • podanie žiadostí / zmlúv o pripojení na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, el. energia, optické siete), a iné (žumpa, čistička odpadových vôd, studňa, retenčná nádrž)
 • povolenie výnimiek z ochranných pásiem (dráhy, cesty, komunikácie, iné inžinierske siete)
 • povolenie pripojení na pozemné komunikácie a vjazdov na susednú nehnuteľnosť
 • iné súvisiace doklady vyžiadané stavebným úradom

KONANIA NA STAVEBNÝCH ÚRADOCH, ŠPECIÁLNYCH STAVEBNÝCH ÚRADOCH A OBCIACH

 

Stavebné úrady konajú na základe podania (návrhu, žiadosti, ohlásenia, podnetu účastníka konania alebo iného orgánu štátnej správy) alebo z vlastnej činnosti (podnetu stavebného úradu).

Príslušnosť stavebných úradov na konanie je ustanovená právnymi predpismi podľa druhu a vecného rozsahu stavby a podľa katastrálneho územia. 

Stavebným úradom v zmysle § 117 stavebného zákona je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Vo veciach vyvlastnenia vykonáva pôsobnosť stavebného úradu okresný úrad v sídle kraja. V osobitných prípadoch príslušnosť na konanie určuje v zmysle § 119 stavebného zákona okresný úrad v sídle kraja resp. ministerstvo.

Špeciálne stavebné úrady príslušné podľa osobitných právnych predpisov (zákon o vodách, cestný zákon, zákon o dráhach, banský zákon) a v zmysle § 120 stavebného zákona, pri stavbách pozemných komunikácií (cesty, miestne a účelové komunikácie, parkoviská, vjazdy), pri vodných stavbách (studne, veľké vsakovacie zariadenia, verejné kanalizácie a vodovody), pri  stavbách dráh a na dráhe (trolejbusové trate, električkové trate, železničné trate), pri banských stavbách, pri stavbách letísk a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len „špeciálne stavebné úrady“). Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa stavebného zákona, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

Vojenské a iné stavebné úrady zmysle § 121 stavebného zákona pri stavbách pre bezpečnosť štátu, stavbách Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, stavbách uránového priemyslu, stavbách jadrových zariadení vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia (ďalej len „vojenské a iné stavebné úrady“). 

Stavebné úrady môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Na základe všeobecných právnych predpisov a osobitných právnych predpisov (v špecifických prípadoch, ktoré zákon nerieši dostatočne) a po zistení skutočného a právneho stavu veci, majú stavebné úrady v právomoci rozhodovať na základe vlastnej správnej úvahy.

Stavebné úrady pri vybavovaní konkrétnych podaní konajú v zmysle platných právnych predpisov v správnom konaní alebo mimo správneho konania, na ktoré sa vzťahuje alebo nevzťahuje správny poriadok najmä v tomto rozsahu:

 • ohlásenie drobnej stavby
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác 
 • konanie o odstránení stavby: povolenie na odstránenie stavby
 • povolenie terénnych úprav a prác
 • územné konanie: územné rozhodnutie  o umiestnení stavby, o využívaní územia,… 
 • stavebné konanie: stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí 
 • územné konanie spojené so stavebným konaním: stavebné povolenie
 • konanie o zmene stavby pred jej dokončením – stavebné konanie:  stavebné povolenie
 • konanie o dodatočnom povolení stavby: rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby (legalizácia stavby)
 • kolaudačné konanie: kolaudačné rozhodnutie (užívanie stavby)
 • kolaudačné konanie: zmena v užívaní stavby (zmena účelu užívania stavby)
 • povolenie reklamných stavieb
 • konanie súvisiace s výkonom štátneho stavebného dohľadu
 • odvolacie konanie (odvolanie podané v zákonnej lehote)

PODPORNÁ ČINNOSŤ V PREDINVESTIČNEJ PRÍPRAVE

 

Vypracujeme komplexnú analýzu v akomkoľvek štádiu investičného zámeru v procese pred odkúpením pozemku alebo stavby, počas vypracovania projektovej dokumentácie na stavbu, v rôznom stupni povoľovania stavby, už povolenej stavby alebo už uskutočňovanej stavby. V rámci tejto činnosti:

 • posúdime “stavebný” pozemok (pozemky) z hľadiska možnosti a vhodnosti jeho využitia na výstavbu s uvedením možných rizik ešte pred jeho kúpou
 • vykonáme obhliadku záujmového územia (miesta realizácie) a nehnuteľností (pozemkov a stavieb) s fotodokumentáciou
 • prípravíme znenia splnomocnenia na zastupovanie investora
 • zistíme a posúdime vlastnícke a iné majetkovoprávne vzťahy v katastri nehnuteľností (listy vlastníctva, katastrálne mapy, …)
 • overíme priebeh jestvujúcich a plánovaných inžinierskych sietí (ďalej len “IS”) v stavbou dotknutom území a zabezpečíme ich zákresy
 • zabezpečíme územnoplánovaciu informáciu (ďalej len “UPI”)
 • overíme súlad investičného zámeru (územia a nehnuteľností) s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, obce a zóny)
 • predbežne prerokujeme s dotknutou obcou, inými dotknutými subjektmi a orgánmi (úradmi) a overíme doklady potrebné pre jednotlivé konania na úradoch
 • poskytneme pomoc pri spracovaní potrebnej dokumentácie
 • poskytneme pomoc pri posudzovaní zámeru alebo navrhovanej činnosti vplyvu na životné prostredie (ďalej len “EIA)

ZABEZPEČENIE OSTATNÝCH VYJADRENÍ A POVOLENÍ

 

Po vydaní stavebného povolenia alebo ohlásenia ešte pred uskutočňovaním stavby vybavíme:

 • povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle § 8 cestného zákona
  • povolenie rozkopávky, resp. pretláčanie (ukladanie podzemných vedení do cestného telesa), 
  • povolenie na zabratie verejného priestranstva  (zariadenie staveniska, informačné tabule o stavbe)
 • povolenie uzávierky pozemných komunikácií v zmysle § 7 cestného zákona
 • určenie dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle § 3 ods. 7 a 8 cestného zákona
 • a iné podľa špecifických požiadaviek dotknutých orgánov

POSKYTOVANIE SLUŽIEB POČAS USKUTOČŇOVANIA STAVIEB

 

 • zabezpečenie autorizovaného stavebného dozoru pre inžinierske stavby (dopravné stavby a mosty) v zmysle § 44 ods. 1 a pre pozemné stavby (drobné a jednoduché stavby v zmysle § 44 ods. 2 stavebného zákona)
 • kontrola súladu realizácie stavby s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní a kontrola zabezpečenia splnenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, resp. vyjadrení dotknutých orgánov a správcov sietí k stavebnému povoleniu
 • účasť na kontrolných dňoch a ich riadenie, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh

POSKYTOVANIE DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

 

 • Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, stavieb, legalizácia
  • odborná pomoc pri riešení vlastníckych vzťahov a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a stavieb vrátane zápisu vlastníckych práv v katastri nehnuteľností (KN)
  • odborná pomoc pri riešení a zadávaní vypracovania geometrických plánov z hľadiska rozdelenia, resp. zlučovania pozemkov
  • návrh na zápis do katastra nehnuteľností (KN) po zmenách vlastníckych vzťahov a po iných zmenach vyžadujúcich zápis v KN (počas celej doby investičnej činnosti)
 • osobná a telefonická komunikácia s investorom /stavebníkom/, projektantmi a s pracovníkmi dotknutých orgánov a príslušných stavebných úradov za účelom urýchlenia vybavenia všetkých potrebných stanovísk, dokladov a povolení
 • využívame všetky právne možnosti za účelom skrátenia doby vybavenia jednotlivých stanovísk a dokladov, čím eliminujeme prerušenie správneho konania a tým skrátenie doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov
 • pripravíme a odovzdame prehľadnú a komplexnú dokumentáciu z investičnej činnosti (všetky písomností a vyjadrenia, prehľad príjmov a výdavkov, …)
 • poskytujeme poradenskú činnosť ktoromkoľvek štádiu schvaľovacieho procesu investičnej výstavby 
 • doplnkové služby v spolupráci s partnermi (právne, marketingové)

PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 

Investor / stavebník môže začať svoj investičný zámer pretvárať do reálnej podoby tým, že sa sám pokúsi vybavovať potrebné doklady, dokumenty, stanoviska a súhlasy k vydaniu povolenia, ktoré ho oprávňuje začať stavebné práce a po ich ukončení stavbu užívať.

Za pomoci odborných rád na fórach na rôznych webových stránkach si môže pomôcť a svoj vysnívaný zámer doviesť do realizačnej fázy, avšak celý priebeh vybavenia, schvaľovania a povoľovania mu obvykle trvá dlhšie obdobie.

V celom procese prípravy, povoľovania, uskutočňovania stavby však investor /stavebník/ v závislosti od rôznych faktorov môže naďabiť na problematiku, ktorá mu je úplne cudzia a nevie si sám poradiť. Vtedy investor / stavebník ako náš klient využije poskytovanú konzultačnú a poradenskú činnosť práve v spoločnosti NORDING a od skúseného pracovného tímu dostane odpovede na nejasnosti v procese investičnej výstavby a odborné rady pri riešení konkrétnej záležitosti.

Problematika, v ktorej vieme poradiť sa môže týkať rôznych okruhov a to najmä územných plánov, vlastníckych vzťahov, možnosti stavať na pozemkoch mimo zastavaného územia, prípravy územia z hľadiska vyňatia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF), riešenia komunikačného prístupu k pozemku a stavbe, dopravno technických parametrov cesty, plánovaných prípojok inžinierskych sietí, odstupových vzdialenosti, projektovej dokumentácie, žiadosti o vyjadrenia dotknutých orgánov a ohľadom ich formulárov, susedov ako účastníkov konania, doručovania písomností, konaní na úradoch a zákonných lehôt, podmienok a pripomienok zo strany účastníkov a dotknutých orgánov, stavebných povolení, podania odvolania a podaných odvolaní, kolaudačných konaní a ďalšie.