Domov

01

My sme Nording

Spoločnosť NORDING poskytuje služby v oblasti inžinierskej činnosti v stavebníctve. Naši klienti si užívajú komplexnú starostlivosť v schvaľovacom procese investičnej výstavby od prípravy a posúdenia plánovaného investičného zámeru cez odbornú poradenskú činnosť počas realizácie stavby až po jej kolaudáciu. Usmerníme a poradíme pri tvorbe plánovaného investičného zámeru, podrobne pomenujeme skladbu možných rizík, zadefinujeme kľúčové body konaní, navrhneme alternatívy, vypracujeme harmonogramy a poskytneme tie najlepšie služby inžinierskej činnosti počas prípravnej, predprojektovej, projektovej a realizačnej fázy až po kolaudáciu.

02

Case
studies

V týchto a ďalších individuálnych prípadoch tím NORDING zanalyzuje konkrétnu situáciu a pripraví relevatný výstup s úrovňou detailu podľa potrieb klienta.

Túto činnosť vykonávajú odborníci so znalosťou stavebného práva, procesného práva v zmysle správneho poriadku a iných súvisiacich zákonov, predpisov a noriem aplikovaných dotknutými správcami,  dotknutými správnymi orgánmi a stavebnými úradmi pri rozhodovaní v jednotlivých fázach konania týkajúcich sa záujmového územia, stavebných pozemkov a plánovaných stavieb, ich povoľovania a užívania v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “stavebný zákon) a v zmysle súvisiacich predpisov.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme predvídať neštandardné požiadavky kladené na investora / stavebníka zo strany dotknutých orgánov ale najmä zo strany stavebného úradu, ktorý vo veci koná. Tieto požiadavky dokážeme pohotovo plniť alebo v konaní tieto svojimi argumentmi v súlade s platnými právnymi predpismi minimalizovať v prospech nášho klienta. Sme odborne zdatný kolektív vďaka čomu sú nami pripravované podania, návrhy a žiadosti, prípadne iné podania a vyjadrenia v konaniach na príslušných úradoch kompletné a formulované v maximálny prospech klienta – investora / stavebníka, ktorého v konaniach zastupujeme. Kvalifikovaným inžinieringom predchádzame riadnym a mimoriadnym opravným prostriedkom, čím šetríme čas aj finančné prostriedky našich klientov. V prípade ich využitia pri ktoromkoľvek vydanom rozhodnutí, je veľký predpoklad, že výsledok odvolacieho konania alebo výsledok preskúmania rozhodnutia príslušnými orgánmi verejnej správy dopadne v prospech nami zastupovaného klienta – investora / stavebníka.

03

Inžinierska činnosť

Plánovaním výstavby, prípravou stavby a realizovaním akejkoľvek stavebnej činnosti zaujmete postavenie investora / stavebníka. Neznalosť právnych predpisov, slabá orientácia v pomerne zložitom povoľovacom procese výstavby, čo všetko ako stavebník musíte prekonať pri vybavovaní potrebných stanovísk a povolení, čo všetko musíte dodržať a pritom si splniť svoje predstavy o rýchlosti a správnosti svojho konania a správnosti a zákonnosti konaní stavebných úradov. Nepripravenosť môže hneď na začiatku stavebníka odradiť od počiatočnej myšlienky.

Aby investor / stavebník neskôr nemusel ľutovať, že kúpený pozemok nie je možné zastavať, plánovanú stavbu nie je možné povoliť, realizovaná stavba alebo dokončené stavebné dielo nie je podľa jeho predstáv a preto ho chce zmeniť, nezaobíde sa bez prípravy a získania vedomosti a informácií z oblasti stavebného práva a neskôr ako účastník konania aj znalosti správneho poriadku.

04

Druhy zabezpečovaných konaní

Zložitosť a časová náročnosť výkonu inžinierskej činnosti sa odvíja od individuálneho predmetu zadaného na analýzu a odporúčaného riešenia, vecného rozsahu plánovanej stavby a jej návrhu v existujúcich podmienkach v území určenom na zastavanie v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Konkrétne záujmové územie investora / stavebníka, stavebný pozemok s prihliadnutím na realizovateľnosť navrhovanej stavby (ochranné pásma, body pripojenia na inžinierske siete, vyvolané a súvisiace investície – rozšírenie verejných inžinierskych sietí, komunikačný prístup) a projektová dokumentácia navrhovanej stavby musia byť preverené, posúdené a odsúhlasené z hľadiska dodržania územnoplánovacích podmienok, z hľadiska vlastníckych vzťahov, z hľadiska stavbou dotknutých záujmov príslušnými orgánmi chránenými osobitnými právnymi predpismi vrátane stavbou dotknutých záujmov vlastníkov a správcov sietí existujúcich a ich rozvoja. Dôležitým a limitujúcim časovým prvkom sú zákonné lehoty a obvyklé lehoty a doby v procesnom postupe správnych orgánov a stavebných úradov v jednotlivých konaniach.

05

AKÉ SLUŽBY PONÚKAME

V harmonograme výkonu inžinierskej činnosti nášmu klientovi – investorovi / stavebníkovi predkladáme časový prehľad jednotlivých konaní na správnych orgánoch – stavebných úradoch. V priebehu výkonu inžinierskej činnosti preveríme stav vybavenosti stanovísk a vyjadrení a jednotlivých úkonov, ktorý nášmu klientovi poskytneme v ktoromkoľvek štádiu v záujme nášho klienta.

Inžiniersku činnosť na pozemných stavbáchinžinierskych stavbách poskytujeme pre nové stavby a pre zmeny existujúcich stavieb (prístavba, nadstavba) a zmeny existujúcich stavieb – stavebné úpravy v tomto rozsahu:

ZASTUPOVANIE KLIENTA PRED TRETÍMI OSOBAMI
PREDINVESTIČNÁ PRÍPRAVA
ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ, SÚHLASY A VYJADRENIA
KONANIA NA STAVEBNÝCH ÚRADOCH
OSTATNÉ VYJADRENIA A POVOLENIA
ČINNOSTI POČAS REALIZÁCIE STAVBY
INÉ SLUŽBY

Spoločnosť NORDING vykonáva inžiniersku činnosť na vysokej odbornej úrovni s tímom skúsených profesionálov.

NORDING – stavebné konania v tých správnych rukách!