Inžiniering

01

MÁME SKÚSENOSTI A NEBOJÍME SA ICH POUŽIŤ

Inžinierska činnosť v našom podaní zahŕňa všetky predstaviteľné aj na prvý pohľad nepredstaviteľné činnosti súvisiace s prípravou, priebehom a ukončením výstavby. Naše služby sú široké a rôznorodé, no sústreďujeme sa najmä na tieto oblasti:

02

ČINNOSTI POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

Aj keď sú už kocky hodené, projekt hotový, povolenia vybavené a stavba beží, treba mať oči na stopkách. Zabezpečíme vám autorizovaný stavebný dozor pre inžinierske stavby a  stavebný dozor pre pozemné stavby. Takisto zabezpečíme kontrolu súladu realizácie stavby s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní a plnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia. Účasť na kontrolných dňoch a ich organizácia, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh je tiež samozrejmosťou.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY 

Okrem inžinieringu poskytujeme aj ďalšie priamo súvisiace služby:

 • Odborná asistencia pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností
 • Odborná pomoc pri riešení a zadávaní vypracovania geometrických plánov
 • Návrh na zápis do katastra nehnuteľností
 • Osobná a telefonická komunikácia s investorom /stavebníkom/, projektantmi a s pracovníkmi dotknutých orgánov a stavebných úradov v záujme urýchlenia vybavenia všetkých dokladov
 • Pripravíme a odovzdáme prehľadnú a komplexnú dokumentáciu z investičnej činnosti (všetky písomností a vyjadrenia, prehľad príjmov a výdavkov, …)
 • Doplnkové služby v spolupráci s partnermi, napríklad právne alebo marketingové služby

KONANIA NA STAVEBNÝCH ÚRADOCH 

Stavebné úrady konajú z vlastnej iniciatívy, alebo na základe podania. A presne to je naša parketa. Radi pre vás vybavíme:

 • ohlásenie drobnej stavby
 • ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • konanie o odstránení stavby a povolenie na odstránenie stavby
 • povolenie terénnych úprav a prác
 • územné konanie: územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby), rozhodnutie o využívaní územia,…
 • stavebné konanie: stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí
 • územné konanie spojené so stavebným konaním: stavebné povolenie
 • konanie o zmene stavby pred jej dokončením – stavebné konanie:  stavebné povolenie
 • konanie o dodatočnom povolení stavby: rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby (legalizácia stavby)
 • kolaudačné konanie: kolaudačné rozhodnutie (užívanie stavby)
 • kolaudačné konanie: zmena v užívaní stavby (zmena účelu užívania stavby)
 • povolenie reklamných stavieb
 • konanie súvisiace s výkonom štátneho stavebného dohľadu
 • odvolacie konanie (odvolanie podané v zákonnej lehote)

PORADENSTVO 

Investor alebo stavebník môže začať svoj investičný zámer realizovať s tým, že si všetky potrebné dokumenty vybaví sám. Tomu, kto sa takouto činnosťou nezaoberá profesionálne, to môže trvať síce dlhšie, ale dá sa to, ak všetko ide hladko. Bohužiaľ, väčšinou nejde. Môžete naraziť na problematiku, s ktorou si neviete rady. V tom prípade nás neváhajte kontaktovať, my vám radi dáme tie správne rady, aby ste svoj projekt mohli dokončiť úspešne a načas.

PREDINVESTIČNÁ PRÍPRAVA 

Je jedno v akom štádiu sa nachádza váš projekt. Kedykoľvek dokážeme naskočiť a vypracovať komplexnú analýzu aktuálneho stavu. V rámci tejto činnosti:

 • posúdime pozemok z hľadiska možnosti a vhodnosti jeho využitia na výstavbu s uvedením možných rizik ešte pred jeho kúpou
 • vykonáme obhliadku miesta realizácie a nehnuteľností s fotodokumentáciou
 • prípravíme znenia splnomocnenia na zastupovanie investora
 • zistíme a posúdime vlastnícke a iné majetkovoprávne vzťahy v katastri nehnuteľností
 • overíme priebeh jestvujúcich a plánovaných inžinierskych sietí v stavbou dotknutom území a zabezpečíme ich zákresy
 • zabezpečíme územnoplánovaciu informáciu
 • overíme súlad investičného zámeru územia a nehnuteľností s platnou územnoplánovacou dokumentáciou (Koncepcia územného rozvoja Slovenska, územný plán regiónu, obce a zóny)
 • predbežne prerokujeme s dotknutou obcou, inými dotknutými subjektmi a orgánmi a overíme doklady potrebné pre jednotlivé konania na úradoch
 • poskytneme pomoc pri spracovaní potrebnej dokumentácie
 • poskytneme pomoc pri posudzovaní zámeru alebo navrhovanej činnosti vplyvu na životné prostredie

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK, SÚHLASOV A VYJADRENÍ 

V zmysle § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie dotýka záujmov chránených predpismi, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.

Ale dosť bolo paragrafov. Tie nechajte na nás a my vám zabezpečíme všetky doklady od dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, či návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k iným podaniam. Napríklad:

 • záväzné stanovisko, súhlas a vyjadrenie od dotknutých orgánov a od jednotlivých správcov sietí v zmysle § 140a stavebného zákona
 • súhlas / povolenie na výrub drevín
 • zmena druhu pozemku na stavebný pozemok – dočasné a trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vyňatie lesných pozemkov
 • súhlas k povoleniu a užívaniu stavby malého, stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia a k povoleniu ich zmien
 • podanie žiadostí / zmlúv o pripojení na inžinierske siete a iné zariadenia (žumpa, čistička odpadových vôd, studňa, retenčná nádrž)
 • povolenie výnimiek z ochranných pásiem (dráhy, cesty, komunikácie, iné inžinierske siete)
 • povolenie pripojení na pozemné komunikácie a vjazdov na susednú nehnuteľnosť
 • iné súvisiace doklady vyžiadané stavebným úradom

ZASTUPOVANIE KLIENTA 

Zastupujeme klienta pred tretími osobami od začiatku až po ukončenie celého schvaľovacieho procesu a vo všetkých druhoch konaní, vrátane zastupovania v jednotlivých konaniach pred:

 • projektantom
 • zhotoviteľom stavby
 • účastníkmi konania