TO SME MY! MY SME NORDING!

01

Náš Pracovný Tím:

Profesionálny tím NORDING je zanietený pre svoju prácu od nápadov a koncepcií až po realizáciu. Veríme v naše odborné vedomosti a skúsenosti nadobudnuté dlhoročnou praxou, ktoré využívame v inovatívnych a originálnych prístupoch v inžinierskej činnosti. Vďaka tomu všetky naše projekty zahŕňajú jedinečnú pridanú hodnotu v podobe originálnych a efektívnych riešení. Veľmi dobrou znalosťou technických  noriem a technických predpisov vrátane ustanovení spletitých právnych predpisov súvisiacich s povoľovaním, realizovaním a užívaním stavieb vykonávame inžiniersku činnosť s cieľom naplniť predstavy náročného klienta o zvládnutých službách v tejto oblasti. Našou najväčšou výzvou je poskytnutie kvalitného servisu a individuálny prístup ku klientovi, ktorý je dušou každého projektu.

02

Ing. arch. Jana Chebeňová

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU

 

VZDELANIE

Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta architektúry, odbor – architektúra, ochrana a obnova pamiatok, ukončenie r. 1992

Stredná priemyselná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši, odbor – pozemné stavby, ukončenie r. 1985 

DOPLŇUJÚCE VZDELANIE A ZNALOSTI

Odborne spôsobilý architekt zapísaný do Registra odborne spôsobilých architektov na základe skúšky o odbornej spôsobilosti (1997).

Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory architektov (SKA) – autorizovaný architekt zapísaný do Zoznamu autorizovaných architektov (2001).

Osvedčenie na zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na stavebnom úrade na úseku územného plánovania a stavebného poriadku – osobitný kvalifikačný predpoklad (2014).

ODBORNÁ PRAX  

Počas 27 rokov má získané tieto skúsenosti. Samostatná projektová činnosť ako odborne spôsobilý architekt a autorizovaný architekt v slobodnom povolaní viac ako 20 rokov. V súčasnosti dočasne vyškrtnutá zo zoznamu autorizovaných architektov na základe vlastnej žiadosti (od r. 2016). V rámci projektovej činnosti vykonávanie samostatných úloh aj práca v riešiteľskom kolektíve, od architektonického návrhu po vykonávací projekt ako architekt pre pozemné stavby a interiér. V malej miere skúsenosti v územnom plánovaní (urbanistický detail v urbanistickej štúdii, prieskumy a rozbory územného plánu). Novostavby a rekonštrukcie obytných (rodinné a bytové domy), občianskych (budovy pre cestovný ruch, administratívu) a priemyselných stavieb. Stavby v pamiatkových  rezerváciách a zónach. Tvorivá práca a tiež administratívne, termínované a organizačné plánovanie, získavanie podkladov a vyjadrení potrebných pre navrhovanie, projektovú činnosť a potrebné povolenia. Prenesený výkon štátnej správy ako všeobecný stavebný úrad (vedenie konaní a rozhodovacia činnosť a vyjadrenia v zmysle stavebného zákona) necelých 7 rokov. Posledný rok inžinierska činnosť v stavebníctve.

Ing. arch. Ľuboslava Konečná

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU

 

VZDELANIE  

Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta architektúry, odbor – architektúra, občianske stavby, ukončenie r. 1997

Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave – pozemné stavby, ukončenie r. 1989

DOPLŇUJÚCE VZDELANIE A ZNALOSTI

Rôzne osobitné odborné spôsobilosti alebo osvedčenia na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej a verejnej správy z hľadiska pamiatkového zákona, stavebného zákona a správneho poriadku.

Školenia resp. certifikáty na návrh hlinených omietok a dekorácií, návrh a výpočet pasívnych domov PHPP.

ODBORNÁ PRAX  

Projektová činnosť v organizáciách. Na Okresnom úrade Bratislava I a na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava výkon  správy z hľadiska ochrany pamiatkového fondu necelých 10 rokov (vo zverenom území usmerňovanie činností osôb pri záchrane, obnove a užívaní pamiatkového fondu t. j. v pamiatkových územiach a v objektoch Národných kultúrnych pamiatok, spracovanie rozhodnutí, stanovísk, kontrola stavieb a dodržiavanie pamiatkového zákona a stanovených podmienok, spracovanie aktualizácie pamiatkových objektov, monitor pamiatkového územia). Prenesený výkon štátnej správy ako všeobecný stavebný úrad (vedenie konaní a rozhodovacia činnosť a vyjadrenia v zmysle stavebného zákona) na viacerých mestských častiach v Bratislave necelých 10 rokov. V prípravnom procese a inžinierskej činnosti v developerskej spoločnosti v trvaní 1 roka. Posledný rok inžinierska činnosť v stavebníctve.  

Ing. Janka Blahútová

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU

 

VZDELANIE

Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, odbor stavebná údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií (1987)

Stredná odborná priemyselná škola stavebná v Prešove, odbor dopravné stavby (1979)

DOPLŇUJÚCE VZDELANIE A ZNALOSTI

Osobitná odborná spôsobilosť v štátnej správe na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, cestného zákona, stavebného zákona a správneho poriadku.

Autorizačné osvedčenie SKSI – Stavebný dozor – inžinierske stavby (cesty, mosty) – (2014).

ODBORNÁ PRAX  

Počas 35 rokov má získané tieto skúsenosti. V oblasti správy ciest I., II. a III. tr. necelé 4 roky. Samostatná projektová činnosť na pozemné komunikácie (PK) a geodetické práce viac ako 7 rokov. V štátnej správe ako cestný správny orgán /vydávanie záväzných stanovísk k projektovým dokumentáciám stavieb dopravných a iných, povoľovanie výnimiek z ochranného pásma PK, povoľovanie uzávierok PK, určovanie dopravného značenia na PK, štátny odborný dozor na PK a iné/ a ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. tr., miestne komunikácie (MK) a účelové komunikácie (ÚK) a ako II. stupňový odvolací orgán vo veciach v ktorých v I. stupni rozhodla obec vrátane metodickej činnosti pre obce necelých 19 rokov. Prenesený výkon štátnej správy ako všeobecný stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad (MK a ÚK, vodné stavby – studne, prípojky inžinierskych siet) a iné /povoľovanie výrubu drevín, povoľovanie stavby a užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia/  v trvaní 2,5 roka. Posledný rok inžinierska činnosť v stavebníctve.

Počas pôsobenia na regionálnej správe ciest nadobudla skúsenosti v investičnej príprave stavieb k opravám ciest II. a III. tr. zabezpečovaných VÚC a správou ciest financovaných z fondov EÚ vrátane výkonu stavebného dozora na týchto stavbách a ako dotknutý orgán vydávanie odborných – záväzných stanovísk k projektovým dokumentáciám cestných stavieb a stavieb iných ako dopravných stavieb z hľadiska správy a ochrany ciest II. a III. tr. pre cudzích investorov a pre stavebné úrady. Poskytovanie súčinnosti so stavebnými úradmi pri vydávaní odborných stanovísk k projektovým dokumentáciam stavieb a pri povoľovaní stavieb. 

MIMOPRACOVNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

V období posledných 5 rokov aktívne poskytuje odborné poradenstvo vo fórach na dostupných webových stránkach formou komentárov, rád a odpovedí k otázkam položeným stavebníkmi, týkajúce sa problematiky plánovanej výstavby v širokom spektre (príprava územia, vlastnícke vzťahy, umiestňovanie, povoľovanie, realizácia, splnenie podmienok rozhodnutí, kolaudácia – užívanie stavby, podania odvolania a mimoriadneho opravného prostriedku – preskúmavanie rozhodnutí, účastníci konania, postupu stavebných úradov, dodžiavanie zákonných lehôt) vrátane písania vyjadrení k obsahu podaných odvolaní, písania odvolaní v rámci odvolacích konaní pre konkrétnych stavebníkov a stavbách, ktoré boli úspešne ukončené.

ODBORNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 

Počas pracovných a mimopracovných aktivít vykonávaných v oblasti stavebníctva pracovníci nášho tímu nadobudli znalosti technických noriem, smerníc a technických podmienok najmä pozemných stavieb a stavieb pozemných komunikácií, zákonov v oblasti stavebného práva a iných súvisiacich zákonov a vykonávacích vyhlášok k týmto zákonom. Pri svojej  pracovnej a rozhodovacej činnosti aplikovali najmä stavebný zákon, cestný zákon, zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o dráhach, zákon o vodách, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o ovzduší, zákon o odpadoch, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, katastrálny zákon, zákon o priestupkoch, správny poriadok (všetky typy konaní), čo je dostatočnou zárukou ich vysokej odbornosti na výkon inžinierskej činnosti v stavebníctve.