TO SME MY! MY SME NORDING!

01

TÍM SO SKÚSENOSŤAMI Z DRUHEJ STRANY

Náš tím má odborné vedomosti a skúsenosti nadobudnuté aj pri pôsobení na stavebných úradoch. Preto sa vie pozrieť na váš projekt aj optikou úradníkov. Vie čo, v akom čase a v akej kvalite čakajú od vás štátne orgány a stavebné úrady. Členovia nášho tímu sa vyznajú v technických normách, predpisoch a ustanoveniach, o ktorých bežný smrteľník ani netuší. Vďaka tomu vám dokážeme pripraviť originálne, komplexné a hlavne efektívne riešenie na mieru s pridanou hodnotou.

02

Ing. arch. Jana Chebeňová

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
Ing. Janka Blahútová

SENIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
Mgr. Martina Bratinová

JUNIOR ŠPECIALISTA INŽINIERINGU
03

ODBORNOSŤ NA PRVOM MIESTE

 

Počas pracovných a mimopracovných aktivít vykonávaných v oblasti stavebníctva pracovníci nášho tímu nadobudli znalosti technických noriem, smerníc a technických podmienok najmä pozemných stavieb a stavieb pozemných komunikácií, zákonov v oblasti stavebného práva a iných súvisiacich zákonov a vykonávacích vyhlášok k týmto zákonom. Pri svojej  pracovnej a rozhodovacej činnosti aplikovali najmä stavebný zákon, cestný zákon, zákon o premávke na pozemných komunikáciách, zákon o dráhach, zákon o vodách, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o ovzduší, zákon o odpadoch, zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, katastrálny zákon, zákon o priestupkoch, správny poriadok (všetky typy konaní), čo je dostatočnou zárukou ich vysokej odbornosti na výkon inžinierskej činnosti v stavebníctve.