Projekcia plynu

01

ŠPECIALISTI, KTORÝCH LEN TAK ĽAHKO NENÁJDETE

V Nordingu vám vieme poskytnúť aj to, o čom iní môžu iba snívať. Dokážeme vám poskytnúť aj riešenie, ktoré vyžaduje vysoko odbornú a cenenú autorizáciu A2 pre líniové vedenia a rozvody v špecifikácii pre plynovody.

02

Autorizácia A2 – plyn k vašim službám

Mnoho vašich zámerov vyžaduje práve tento typ odbornosti a povedzme si otvorene, tento typ okrúhlej pečiatky. Kde ju však zohnať? Je to ľahké, stačí sa obrátiť na spoľahlivého partnera pre vaše projekty – Nording. My si s tým už poradíme.

V našom tíme je vysoko kvalifikovaná odborníčka s autorizáciou A2. O čo konkrétne ide?

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 16 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov na základe vzdelania oprávnený na:

Autorizácia v kategórii A2 – vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb

PODKATEGÓRIA A2:

2-3 Líniové vedenia a rozvody 

Špecifikácia : Plynovody

  1. Regulačné a prepúšťacie zariadenia na rozvodoch
  2. Plynovody s nízkym, stredným a vysokým tlakom
  3. Strednotlakové a nízkotlakové prípojky líniového charakteru

 

Držiteľ tohto osvedčenia je podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138 /1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnený na:

 

  1. vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií,
  2. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,
  3. spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
  4. vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,
  5. zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,
  6. vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,
  7. vykonávanie stavebného dozoru. ( na jednoduché stavby a ich zmeny a drobné stavby a ich zmeny)

 

Našli ste v týchto riadkoch riešenie svojho projektu?

Ozvite sa nám a spolu to dotiahneme do úspešného konca.