ČO JE STAVBA A ČLENENIE STAVIEB PODĽA STAVEBNOTECHNICKÉHO VYHOTOVENIA A ÚČELU

ČO JE STAVBA A ČLENENIE STAVIEB PODĽA STAVEBNOTECHNICKÉHO VYHOTOVENIA A ÚČELU

Čo je STAVBA

Stavba v zmysle § 43 ods. 1 stavebného zákona je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie

a) spojenie pevným základom,

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,

e) umiestnenie pod zemou.

POZNÁMKY:

Stavebný zákon vymedzuje niektoré pojmy:

Čo sa rozumie pod pojmom “stavba” 

V zmysle § 139 ods. 2 písm. a) stavebného zákona, ak sa v tomto zákone používa pojem „stavba“, rozumie sa tým aj jej časť.

Ako sa členenia stavby (v zmysle stavebného poriadku a jeho základných ustanovení) 

Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu v zmysle § 43a ods. 1 stavebného zákona členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

Čo sú POZEMNÉ STAVBY 

Pozemné stavby sú v zmysle § 43a ods. 2 stavebného zákona priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

Čo sú BYTOVÉ budovy

Bytové budovy sú v zmysle § 43b ods. 1 stavebného zákona stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy v zmysle § 43b ods. 1 stavebného zákona patria 

a) bytové domy, 

b) rodinné domy, 

c) ostatné budovy na bývanie.

Čo je bytový dom

Bytový dom je v zmysle § 43b ods. 2 stavebného zákona budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Čo je rodinný dom

Rodinný dom je v zmysle § 43b ods. 3 stavebného zákona budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Čo sú ostatné budovy na bývanie

Ostatné budovy na bývanie sú v zmysle § 43b ods. 1 písm. c)  stavebného zákona napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov.

Čo sú NEBYTOVÉ budovy

Nebytové budovy sú v zmysle § 43c ods. 1 stavebného zákona stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové budovy v zmysle § 43c ods. 1, stavebného zákona patria 

a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, 

b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty, 

c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, 

d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté parkoviská,

e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, 

f) budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, pre múzeá, knižnice a galérie,

g) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum,

h) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia,

i) kryté budovy pre šport,

j) poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale,

k) budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, krematóriá a cintoríny,

l) kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami,

m) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne.

Čo, ak sú budovy určené na rôzne účely 

Ak sú budovy určené na rôzne účely, v zmysle § 43c ods. 2 stavebného zákona sa rozlišujú podľa hlavného účelu, na ktorý pripadá najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy.

Čo, ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie

Ak časť nebytovej budovy slúži na bývanie, vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové budovy v zmysle § 43c ods. 3 stavebného zákona.

POZNÁMKY:

Stavebný zákon rozlišuje podlažie a podkrovie. 

Rozdiel medzi podkrovím a podlažím je ustanovený v STN 73 4301 Budovy na bývanie, podľa ktorej podlažie je časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi konštrukciami a podkrovie je vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami; určený je na účelové využitie; za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú, resp.stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia. 

Pojem “podlažie“ ako dve najbližšie nad sebou nasledujúce horizontálne deliace konštrukcie vymedzuje tiež Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Rozdiel medzi podzemným a nadzemným podlažím je ustanovený v STN 73 4301 Budovy na bývanie, podľa ktorej sa za podzemné podlažie považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej časti nižšie ako  800 mm pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5 000 mm po obvode bytového domu alebo rodinného domu. Ostatné podlažia sú nadzemné.

Ak sú pojmy ako podlažie, podkrovie, zastavaná plocha a iné definované v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny na danom území platí definícia podľa platných územnoplánovacích dokumentácií. Časti ktoré nie sú definované v územných plánoch platí príslušné STN.

Čo sú INŽINIERSKE STAVBY

Inžinierske stavby sú v zmysle § 43a ods. 3  stavebného zákona 

a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,

b) železničné, lanové a iné dráhy,

c) vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,

d) mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,

e) prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,

f) diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,

g) diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,

h) diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,

i) diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,

j) banské stavby a ťažobné zariadenia,

k) stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,

l) stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,

m) stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,

n) stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,

o) nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,

r) reklamné stavby,

s) ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.

POZNÁMKY:

Inžinierske stavby ustanovené v zmysle § 43a ods. 3 stavebného zákona bližšie definujú osobitné právne predpisy  (zákon o vodách, cestný zákon, zákon o dráhach, banský zákon a iné). 

Stavebný zákon vymedzuje niektoré pojmy:

Čo sú líniové stavby

Líniové stavby v zmysle § 139 ods. 3 stavebného zákona sú najmä 

a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,

b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie,

c) stavby dráh,

d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,

e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,

f) vedenia elektronickej komunikačnej siete,

g) letiská,

h) prístavy.