Deň: 11. septembra 2019

Deň: 11. septembra 2019

KEDY NIE JE POTREBNÉ A KEDY JE POTREBNÉ ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Kedy nie je potrebné územné rozhodnutie Územné rozhodnutie v zmysle § 32 ods. 2 stavebného zákona sa nevyžaduje na umiestnenie strategického parku a na prípravu územia na realizáciu strategického parku, na ktoré bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1fc) ak priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, ktoré nie je v rozpore s ich umiestnením, vyplýva z územného plánu obce alebo […]

celý článok