ZABEZPEČENIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK,SÚHLASOV A VYJADRENÍ

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK,SÚHLASOV A VYJADRENÍ

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK, SÚHLASOV A VYJADRENÍ

 

V zmysle § 126 ods. 1 stavebného zákona, ak sa konanie dotýka záujmov chránených predpismi, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.

Ale dosť bolo paragrafov. Tie nechajte na nás a my vám zabezpečíme všetky doklady od dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, či návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k iným podaniam. Napríklad:

  • záväzné stanovisko, súhlas a vyjadrenie od dotknutých orgánov a od jednotlivých správcov sietí v zmysle § 140a stavebného zákona
  • súhlas / povolenie na výrub drevín
  • zmena druhu pozemku na stavebný pozemok – dočasné a trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a vyňatie lesných pozemkov
  • súhlas k povoleniu a užívaniu stavby malého, stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia a k povoleniu ich zmien
  • podanie žiadostí / zmlúv o pripojení na inžinierske siete a iné zariadenia (žumpa, čistička odpadových vôd, studňa, retenčná nádrž)
  • povolenie výnimiek z ochranných pásiem (dráhy, cesty, komunikácie, iné inžinierske siete)
  • povolenie pripojení na pozemné komunikácie a vjazdov na susednú nehnuteľnosť
  • iné súvisiace doklady vyžiadané stavebným úradom