ZABEZPEČENIE OSTATNÝCH VYJADRENÍ A POVOLENÍ

ZABEZPEČENIE OSTATNÝCH VYJADRENÍ A POVOLENÍ

ZABEZPEČENIE OSTATNÝCH VYJADRENÍ A POVOLENÍ

 

Po vydaní stavebného povolenia alebo ohlásenia ešte pred uskutočňovaním stavby vybavíme potrebné náležitosti, bez ktorých sa stavať jednoducho nedá:

  • povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie 
    • povolenie rozkopávky, resp. pretláčanie (ukladanie podzemných vedení do cestného telesa),
    • povolenie na zabratie verejného priestranstva  (zariadenie staveniska, informačné tabule o stavbe)
  • povolenie uzávierky pozemných komunikácií
  • určenie dočasného a trvalého dopravného značenia
  • ďalšie špecifické povolenia