KTO MÔŽE STAVBU
USKUTOČŇOVAŤ (REALIZOVAŤ),
PROJEKTOVAŤ
A KONTROLOVAŤ

KTO MÔŽE STAVBU
USKUTOČŇOVAŤ (REALIZOVAŤ),
PROJEKTOVAŤ
A KONTROLOVAŤ

Kto môže stavby uskutočňovať a aké druhy stavieb

Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať  v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov2)vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať v zmysle § 44 ods. 2 stavebného zákona stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len „kvalifikovaná osoba“), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

Odkazy:

2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

Čo sú vybrané činnosti vo výstavbe

Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe (ďalej len „vybrané činnosti vo výstavbe“) v zmysle § 45 ods. 1 stavebného zákona, sú:

a) projektová činnosť,

b) vedenie uskutočňovania stavieb,

c) vybrané geodetické a kartografické činnosti.2a)

Odkazy:

2a)  § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

Kto môže vykonávať vybrané činnosti

Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať v zmysle § 45 ods. 4 stavebného zákona len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len „oprávnená osoba“) osobitných predpisov.2b). Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.

Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle § 45 ods. 5 stavebného zákona, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami.

Odkazy:

2b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z.§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.

Čo sa rozumie pod projektovou činnosťou

Projektovou činnosťou sa rozumie v zmysle § 45 ods. 2 stavebného zákona

a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,

c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového energetického hodnotenia.

Čo sa rozumie pod vedením uskutočňovania stavieb

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie v zmysle § 45 ods. 3 stavebného zákona organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Čo sa za vybrané činnosti nepovažuje

Za vybrané činnosti sa v zmysle § 45 ods. 6 stavebného zákona nepovažuje

a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,

b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

Čo vykonáva projektant, za čo je zodpovedný a čo je povinný

V zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosťzodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám.

V zmysle § 46 ods. 2 stavebného zákona projektant je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhovať nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

Kto je a čo vykonáva stavbyvedúci 

Stavbyvedúci v zmysle § 46a ods. 1 stavebného zákona organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Stavbyvedúci je oprávnený v zmysle § 46a ods.2 stavebného zákona.

a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,

b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,

c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,

d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,

e) koordinovať poradie stavebných prác,

f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

Kto je a čo vykonáva stavebný dozor 

Osoba vykonávajúca stavebný dozor v zmysle § 46b stavebného zákona

a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,

b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Kto je a za čo je zodpovedný geodet a kartograf stavby 

Geodet a kartograf stavby sú zodpovední v zmysle § 46c stavebného zákona za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením